Избери 6 или повече бутилки вино и вземи 10% отстъпка

политики за

поверителност

Ние, „Винарско имение Драгомир“ ООД (по-долу само „Винарско имение Драгомир“, „Администратор“, „ние“ или „нас“), приемаме сериозно своята отговорност за защитата на всички лични данни, до които имаме достъп във връзка с дейността си.

Тази политика за поверителност („Политиката“) има за цел да представи по ясен и разбираем начин:

–           Какви лични данни събираме и обработваме за Вас като потребител на наши продукти или услуги или ползвател на нашия уебсайт;

–           За какви цели и на какво основание обработваме Вашите лични данни;

–           Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;

–           На кого разкриваме Ваши лични данни;

–           Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните;

Настоящата Политика за поверителност се прилага за Вашите лични данни, които обработваме, когато Вие посещавате www.dragomir.bg („Уебсайта“) или поръчвате наши продукти или услуги, но няма приложение, когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме. Политиката е неразделна част от Условията за ползване на нашия електронен магазин.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Наименование

„Винарско имение Драгомир“  ООД

ЕИК

160055251

Адрес и седалище на управление

Гр. Пловдив, ул. „Братя Миладинови“ № 34, ет. 5 ап. 14

Адрес за кореспонденция и за контакт относно защитата  на лични данни

Обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Брестник 4107, ул. „Независимост“ № 81

Телефон

+359 888 32 58 20

Електронна поща

[email protected]

Уебсайт

www.dragomir.bg

 
ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ , ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще обработваме личните Ви данни, само ако имаме законосъобразно основание за това. Това основание ще зависи от причините, поради които сме събрали и имаме необходимост да използваме Вашите данни.

Договорно основание

В повечето случаи ще имаме нужда да обработим данните Ви, за да установим договорни отношения с Вас като потребител на наши продукти или услуги и да изпълним нашите договорни задължения – законосъобразно основание съгласно чл. 6, параграф 1, б. “б” от ОРЗД. 

Изпълнение на законово задължение

Възможно е някои операции по обработване на лични данни да са ни вменени като задължение по силата на нормативни изисквания (напр. за спазване на митническото законодателство при доставка на наши продукти извън територията на България, за спазване изискванията за счетоводно отчитане и контрол съгласно Закона за счетоводството, ЗДДС, ЗКПО и т.н.) – законосъобразно основание съгласно чл. 6, параграф 1, б. “в” от ОРЗД.

Съгласие

В някои случаи ние обработваме Ваши лични данни с Ваше съгласие (напр. за маркетингови цели) – законосъобразно основание съгласно чл. 6, параграф 1, б. “а” от ОРЗД.

Легитимен интерес

В други случаи ние обработваме Ваши лични данни поради основателен интерес да го направим, който интерес никога няма предимство пред Вашите основни  права и свободи (напр. за да отговорим на Ваши запитвания или администрираме отношенията си с Вас) – законосъобразно основание съгласно чл. 6, параграф 1, б. “е” от ОРЗД.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ ГО ПРАВИМ

Личните данни са данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано. Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия Уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да закупите наши продукти или да ползвате наши услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Винарско имение Драгомир добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.

Ние събираме и обработваме следните лични данни:

–           Когато посещавате Уебсайта, нашите уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия Уебсайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия Уебсайт.

–           Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт и всяка друга информация, която прецените да ни разкриете, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

–           Когато правите регистрация на нашия Уебсайт и създавате потребителски профил Вие ни предоставяте Ваши лични данни: три имена, адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни ще бъдат ползвани за целите на изпълнението на Ваши поръчки за доставка на продукти или услуги.

–           Когато правите поръчка за доставка на наши продукти или услуги, ние събираме и обработваме следните лични данни: лична информация (име и фамилия, адрес на електронна поща, адрес и телефон за контакт), адрес за доставка, избран начин за плащане и банкова информация (номер на банкова карта, ползвана за заплащане на поръчката). Тези данни са ни необходими, за да извършим заявената доставка, да съставим необходимите счетоводни или транспортни документи, свързани с движението на поръчаните продукти и изпълнението на договора ни с Вас, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на доставката, да отговаряме на Вашите запитвания;

–            Когато във връзка с изпълнението на договора за доставка на продукти или услуги, който сключваме с Вас, се съставя счетоводен или друг документ, при който законът изисква посочване на ЕГН или други данни от документа за самоличност на потребителя, ние събираме и обработваме тези лични данни.

–           Ние събираме и обработваме история на Вашите поръчки и изпълнените към Вас доставки, както и Вашите имена, телефон и електронна поща, за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции.

Бихме искали да използваме Вашите имена, адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за наши продукти, специални предложения, активности, промоции, новини и нови функционалности. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да Ви изпращаме тази информация по имейл, чрез смс, по телефон или по друг начин. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите продукти или услуги, ако не ни го предоставите.

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова информация от нас по всяко време като ни пишете на [email protected] или на адреса за кореспонденция, посочен по-горе в Политиката.

ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ИМАТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Винарско имение Драгомир не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и Администратора, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

Без противоречие с горното, може да бъде необходимо да предадем Ваши лични данни, на нашите подизпълнители и партньори в хода на нашите взаимоотношения с Вас:

–         Определена част от данните, които ни предоставяте във връзка с доставката на поръчани продукти, може да бъде предоставена на подизпълнителите, ангажирани в транспорта и доставката им (пощенски оператори, транспортни фирми). Предоставяните данни обикновено включват име и адрес на изпращача и получателя, тегло, съдържание и стойност на пратката.

          В случаите, когато адреса за доставка на поръчани продукти е извън територията на България, определена част от Ваши лични данни мое да бъде предоставена на властите на държавите, през които пратката преминава или за които пътува, с цел митническо освобождаване или за проверки по сигурността съгласно законодателството на съответните държави. Предоставяната информация обичайно включва: име и адрес на изпращача и получателя, тегло, съдържание и стойност на пратката.

–           В други случаи, данните Ви може да бъдат предоставени на доверени доставчици – счетоводители, одитори, юридически и други съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни, задължителния одит на финансовите ни отчети, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас.

Всички наши доставчици са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от нас Политика.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме:

  • Когато направите регистрация на Уебсайта, ние съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви. След заличаване на профила Ви ние ще заличим всички Ваши данни без ненужно забавяне или ще ги анонимизираме (т.е. ще ги приведем във вид, който не разкрива Вашата личност).
  • Ваши лични данни, предоставени чрез някоя от контактните ни форми, в това число и при незавършена регистрация на потребителски профил, се съхраняват за срок от 5 години с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.
  • Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от Администратора на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 11 години.
  • Ваши лични данни, предоставени във връзка със закупени от Вас продукти или ползвани услуги, се съхраняват за срок от 5 години – времето, през което Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.
  • Личните данни на представителите на търговските ни партньори, подизпълнители и други съконтрагенти ще съхраняваме за срока на изпълнение на договора с тях, а впоследствие за срока, в който имаме легитимен интерес и/или законови задължения за това (напр. за защита срещу претенции по договор или за данъчни, счетоводни и други регулаторни цели).

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (напр. ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законно определеният срок за съхранението на личните Ви данни е изтекъл, и др.) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС / ЕИЗ

Винарско имение Драгомир не прехвърля Вашите лични данни извън ЕС / ЕИЗ. Нашите сървъри се намират в България и ние съхраняваме там цялата информация и лични данни, които обработваме, докато управляваме дейността си, в това число и чрез Уебсайта.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

Винарско имение Драгомир не използва никакви технологии, които предполагат профилиране и/или автоматизирано вземане на решения спрямо Вас. Това означава, че ние не профилираме Вашите желания, предпочитания, търсения и не използваме така генерирана информация,

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

Право на достъп

Като субект на данни Вие имате право да поискате информация за това дали, как и на какво основание обработваме Ваши лични данни. Също така можете да поискате достъп до Вашите лични данни, което Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме законосъобразно.

Право на коригиране.

Имате право да поискате коригиране на обработваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация за Вас, която съхраняваме и обработваме.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате от нас без ненужно забавяне да изтрием Ваши лични данни, които обработваме. Имате също така право да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, срещу чието обработване сте възразили срещу обработването им (вижте по-долу относно Правото на възражение). Правото на изтриване не е абсолютно и ние може да не изпълним Вашето искане по отношение на всички или част от личните данни, ако съществува друго законосъобразно основание за продължаване на тяхното обработване.

Право на ограничаване на обработването.

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, когато:

–           сте оспорили точността на Вашите лични данни, за период, който ни позволява да проверим точността им;

–           обработването е незаконосъобразно, но Вие не желаете изтриването на Вашите лични данни, а вместо това искате от нас да ограничим използването им;

–           вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни искове;

–           сте  възразили срещу обработването, извършвано от нас на основание на легитимен интерес или при профилиране, в очакване на проверката дали нашите основания имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни,

Право на преносимост на данните

Имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването им се извършва по автоматизиран начин и се основава на Вашето съгласие или договорно задължение.

Право на възражение

Имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, когато:
–           обработването се извършва на основание легитимен интерес, включително по отношение на профилиране

–           обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг, който включва профилиране.

В горепосочените случаи ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законовни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или имат за цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Оттегляне на съгласие

Вие имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за всяка една операция по обработване на Вашите лични данни, за която сте ни предоставили това съгласие. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе на законността на обработването преди такова оттегляне.

Можете да упражните всяко едно от горепосочените права, като отправите искането си до адреса на електронна поша на Администратора: [email protected].

За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

Преди да изпълним искането Ви, може да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни позволи да потвърдим самоличността Ви. Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с Ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.  Също така, можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в страната, където е работното Ви място, както и в страна, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

10% ОТСТЪПКА

Избери 6 или повече бутилки вино и
вземи 10% отстъпка

10% ОТСТЪПКА